Powrót
Klauzula RODO
W związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – dalej RODO; przekazujemy, że spółka Polskie Koleje Liniowe S.A. ma w swoich zasobach Państwa dane osobowe. Są to dane związane z faktem wykonywania przez Państwa zawodu dziennikarza i przetwarzane są wyłącznie do celów związanych z tą działalnością, Public Relations, marketingiem i kontaktu z mediami. Mają Państwo w dowolnym momencie możliwość wglądu do tych danych, prawo do żądania ich poprawienia bądź usunięcia z naszych zasobów - poniżej wyjaśniamy w jaki sposób można to zrobić. Szczegółowe informacje o polityce prywatności PKL S.A. znaleźć można na naszej stronie internetowej. Prosimy również o zapoznanie się z zamieszczoną poniżej informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych. W ramach realizacji obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, uprzejmie informujemy, że:
 1. Administratorem danych osobowych są Polskie Kolenie Linowe S.A. z siedzibą w Zakopanem (34-500), przy ul. Bachledy 7D wpisana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy – KRS do rejestru pod nr KRS 0000429345, o kapitale zakładowym wynoszącym 172.700.000 PLN, wpłaconym w całości, NIP 736-17-16-338, REGON 122633430 ( dalej zwana: PKL);
 2. Spółka posiada Pani/Pana dane osobowe (tj. imię, nazwisko, adres korespondencyjny/adres redakcji, adres e – mail, nr telefonu);
 3. Wyżej wymienione dane osobowe zostały uzyskane bezpośrednio od Pani/Pana lub zostały pozyskane z publicznie dostępnych źródeł (np. stron internetowych wydawców, na rzecz których wykonuje Pani / Pan działalność zawodową jako dziennikarz lub strony, w ramach której prowadzona jest Pani / Pana działalność w roli blogera). 
 4. Wskazane w pkt 2 dane osobowe przetwarzane są przez PKL S.A. w ramach wdrożonego systemu informatycznego dla celów związanych z działalnością biznesową Spółki w obszarze Public Relations. Dane te wykorzystywane są w szczególności do przekazywania Pani/Panu materiałów informacyjnych (np. informacji prasowych) i zaproszeń na spotkania prasowe oraz kontaktów telefonicznych w celu przekazania informacji i materiałów, które mogą być istotne dla Pani / Pana w kontekście wykonywania zawodu dziennikarza lub blogera.
 5.  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia paramentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. jest to przetwarzanie w „prawnie uzasadnionym interesie administratora” (tj. PKL S.A.) niezbędnym do wykonywania przez PKL S.A. działalności w obszarze Public Relations zgodnie z należytymi standardami, przy jednoczesnej realizacji Państwa interesu w ramach wykonywania Państwa działalności zawodowej.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane w okresie wykonywania przez Panią/Pana działalności zawodowej dziennikarza lub blogera, bądź do czasu wyrażenia sprzeciwu.
 7. Dane osobowe mogą być zapisywane w tzw. chmurze i w związku z tym mogą być udostępniane profesjonalnym podmiotom zajmującym się hostingiem danych, w tym danych osobowych. 
 8. W zakresie niezbędnym dla celów związanych z działalnością biznesową Spółki w obszarze Public Relations Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione:
  - podmiotom działającym na zlecenie administratora w zakresie obsługi technicznej i prawnej, w tym dostawcom usług i rozwiązań IT oraz podmiotom współpracującym w zakresie Public Relations, Agencji PR, marketingiem i kontaktu z mediami,
  - partnerom należącym do Grupy Kapitałowej PKL S.A.
  - podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 9. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
  - dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia,  na zasadach określonych w art. 15-17 RODO,
  - ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
  - przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO,
  - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 10. Podane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji i profilowaniu.
 11. Prawa osoby udzielającej danych osobowych wymagające kontaktu z administratorem danych osobowych (tj. PKL S.A.) należy realizować poprzez kontakt pod adresem e – mail: iodo@pkl.pl, lub pocztą na adres siedziby spółki: ul. Bachledy 7D, 34-500 Zakopane.
Powrót